Ziekte- en verlofaanvragen

Ziekmelden
Mocht u uw zoon of dochter ziek willen melden dan kunt u dit doen via de Parro-app of telefonisch. We willen u vragen om dergelijke meldingen voor schooltijd te maken. Gedurende de lestijd zullen de leerkrachten geen reactie geven via Parro. We wensen uw zoon/dochter veel beterschap!

Telefoonnummer locatie De Pijler: 076-501 2603
Telefoonnummer locatie Het Voortouw: 076-889 9146

Verlofaanvragen
In de Leerplichtwet staat dat uw kind school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. 
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. Hieronder kunt u een korte omschrijving vinden van deze afspraken. Klik hier om het verlofformulier te downloaden. 
 
  • Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen:
Eén dag per verplichting, minimaal twee dagen vooraf melden bij de directie middels het verlofformulier.
 
  • Op vakantie onder schooltijd:
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens geen enkele reguliere schoolvakantie op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. 

Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
- De aanvraag dient ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was; 
- De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; 
- De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.
 
  • Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’:
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: 
- Een verhuizing van het gezin;
- Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten; 
- Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;
- Overlijden van bloed- of aanverwanten;
- Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks) jubileum van bloed- of aanverwanten;

De volgende situaties zijn geen 'andere gewichtige omstandigheden': 
- Familiebezoek in het buitenland;
- Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
- Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
- Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
- Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

 
Cookie instellingen